Renovering


Inget renoveringsarbete som kräver styrelsens godkännande enligt nedan får påbörjas utan skriftligt medgivande. För att styrelsen ska kunna godkänna renoveringsarbetet så krävs en fullständig ansökan. Medlem som planerar att renovera eller bygga om sin lägenhet skall informera sig om föreningens stadgar samt de lagar och normer som gäller.

 

Innan renovering påbörjas ska information om genomförandet anslås vid trapphusets informationstavla. Anslaget ska innehålla hur länge arbetet är tänkt att pågå, vilken firma det handlar om samt kontaktuppgifter till medlemmen. Informationen får inte anslås i hissarna, eftersom färgen släpper p.g.a. tejpen.

 

När krävs styrelsens tillstånd för renovering:


 • Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.

 

 • Renovering av våtutrymmen


 • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning - som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

 

Åtgärder som inte kräver styrelsens tillstånd:


För målning, tapetsering eller ny golvbeläggning behövs ej styrelsens tillstånd. Kontakta alltid styrelsen om du är osäker på huruvida tillstånd krävs.

 

Ansökan om renovering:

 

Ansökan om renovering ska skickas till styrelsen minst en månad innan arbetet påbörjas och vara komplett för att styrelsen ska kunna behandla ärendet.

 

Ansökan ska skickas till renovering@brfhaubitsen2.se.

 

För att anses som en komplett ansökan ska den innehålla:

 

 • Ett dokument som beskriver den planerade renoveringen.
 • Ritningar som visar ny planlösning och eventuella ingrepp i bärande konstruktion.
 • Arbetsbeskrivning med tidplan för samtliga arbeten. Gärna kommenterad av entreprenör/företag som utför arbetet.
 • Om ändringarna påverkar ventilation, gas, el, vatten, avlopps- och rörinstallationer behöver detta framgå och fackmän användas till respektive typ av arbete, dvs bifoga intyg.
 • Redovisning av entreprenör/företag, nödvändiga behörighetsintyg, ansvarsförsäkring och F-skattsedel.
 • Kopia på eventuellt beslut om bygglov eller bygganmälan.
 • Yttrande från konstruktör/byggnadsingenjör om ombyggnaden innefattar ingrepp i vägg. Detta gäller samtligaväggar.
 • Underskrivet Avtal om förändring av bostadsrätt och/eller Avtal om renovering/ombyggnad av våtrum där bostadsrättsinnehavaren förbinder sig att följa reglerna och tar på sig fullt ekonomiskt ansvar gentemot förening och grannar för eventuella skador på byggnaden och dess hållfasthet.

 

Vid komplett ansökan behandlar styrelsen ärendet på nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Stadgar, lagar och regler:

Samtliga renoveringar som genomförs i föreningen ska följa nedan regelverk och riktlinjer, eller de för renoveringen gällande regelverk även om det inte framgår nedan.

 

 • Byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) för entreprenörsavtal.

 

 • Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.

 

 • Arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman.

 • Elinstallationer skall utföras av en behörig elinstallatör. Det är förbjudet i lag att själv göra vissa elinstallationer och gasinstallationer.

 

 • Krav på intyg/dokument av entreprenören över utfört arbetet.

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer:

 

Elsäkerhetsverket 

Gasföreningen 

GVK Svensk Våtrumskontroll 

BBV Byggkeramikrådet 

Säker Vatten AB 


 

Under pågående renovering:

För att visa respekt för andra som bor i föreningen måste samtliga arbeten som ska göras i lägenheterna följa nedan riktlinjer.

 

 1. Informera styrelse och grannar om renoveringen i god tid innan påbörjande samt under pågående renovering. Grannar som kan störas extra mycket av renoveringsarbetet ska informeras när tyngre arbeten ska påbörjas så som bilning, slipning, rivning av väggar etc. Detta för att boende i grannlägenheter ska ha en chans att planera att lämna bostaden om arbetet upplevs som störande.

 2. Enstaka arbeten med kort varaktighet ej överstigande 30 minuter får utföras måndag till fredag 7-20, samt lördagar 10-17. Exempel på sådana enstaka arbeten med kort varaktighet är borrning för gardinstänger, uppsättning av tavlor, montering av möbler eller liknande. 

Mer omfattande arbeten som kräver att man bilar, borrar, slipar, spikar eller på annat sätt avger störande ljud under mer än 30 minuter skall utföras vardagar 8-17 samt lördagar 10-14.

 

Arbeten som medför störande ljud för grannar är ej tillåtna på söndagar och helgdagar samt efter angivna tidpunkter under vardagar.

 1. Byggavfall, målarburkar, penslar etc får ej kastas i soporna utan skall forslas bort genom egen försorg. Färg, spackel, sand etc får ej spolas ned i avloppen.

 

 1. Medlem som genomför renovering är skyldighet att täcka väggar och golv i hissar för att skydda interiört slitage.

 2. Om byggavfall ska forslas bort från lägenheten så ska stengolvet i korridor skyddas med papp eller plast för att undvika interiört slitage.

 

 1. Byggavfall och pallar som parkeras i trädgården får stå max 1 dag. Ställ det gärna så att det ej skadar gräsmattan och förhindrar framkomligheten. Om denna tidsgräns ej respekteras kommer bortforsling att ske på medlemmens bekostnad.

 

 1. Vattenavstängning sker lokalt i varje lägenhet. Finns behov att stänga av vatten eller värmestammar centralt måste detta se i samråd med styrelse och fastighetsskötare, avstängning får inte göras av andra än föreningens representanter.

 

Övrig om renoveringar:

 

Byte av ytterdörr

Vid byte av ytterdörr skall dörr och dörrkarmens färg vara mörkbrun och i motsvara utseendet på övriga dörrar.

 

Byte av köksfläkt

Köksfläktar skall vara av typen recirkulerande kolfilterfläkt och får ej anslutas till husets ventilationssystem.

 

WC och dusch för hantverkare

För hantverkarna som utför arbetet finns det toalett i källaren, där de även kan duscha och byta om. Dessa ligger mitt emot tvättstugan på Furusundsgatan och innanför dörren till cykelrummet på Rindögatan,

 

Speciellt gällande renovering av våtrum

De flesta badrum renoverades i samband med stambytet runt 1990 enligt då gällande byggstandard. Sedan dess har en del skett och nya regler gäller. Det är därför brukligt att byta golvbrunn i samband med att nytt tätskikt skapas i våtutrymmet. Den konstruktion som fastigheterna har innebär att byte av golvbrunn enbart kan göras underifrån, och alltså påverkas även den boende i underliggande lägenhet. Styrelsen är mycket måna om att anslutningen av den nya golvbrunnen till föreningens stammar utförs på rätt sätt. Vid behov kan därför föreningen eller föreningens företrädare kräva att få komma in i underliggande lägenhet för att utföra arbete vid byte och anslutning av golvbrunn till föreningens stammar enligt stadgarna 16§. Notera att den som genomför badrumsrenovering även är ansvarig för återställande av tak i underliggande lägenhets badrum.