BRF Haubitsen 2

HAUBITSEN 2 - ORDNINGSREGLER 

 

Syftet med våra ordningsregler är att skapa trivsel och en god boendemiljö.

Reglerna gäller som komplement till föreningens stadgar.TRIVSEL

För allas trivsel skall ljud från TV, radio, musikanläggning eller musicerande hållas på en nivå så att volymen inte stör grannarna. Det är heller inte lämpligt att t ex bada, använda tvättmaskin eller flytta tunga möbler efter kl 22.


Hundar får inte lämnas ensamma i lägenheten om de stör grannarna. Hundar får heller inte rastas i föreningens trädgårdar eller i anslutning till entréerna.


Rökning är inte tillåtet i fastigheternas allmänna utrymmen. Med detta omfattas t ex tvättstuga, källare, vind, trapphus, takterrass och entré. Tänk även på att rökning på din balkong kan störa dina grannar.


Piskning av mattor kan utföras, på avsedd plats vardagar kl 8-22. Mattställning hittar du i slänten på östra sidan av Rindögatan 15 samt vid nedre cykelrummet på Furusundsgatan.


Enstaka arbeten med kort varaktighet, upp till en timme, får utföras måndag till fredag kl 8-22 samt lördagar kl 10-17. Exempel på sådana enstaka arbeten är borrning för gardinstänger, uppsättning av tavlor, montering av möbler eller liknande.


Omfattande arbeten som kräver att man bilar, borrar, slipar eller på annat sätt ger upphov till störande ljud i mer än 30 minuter, får endast utföras vardagar kl 8-17 samt lördagar kl 10-14. Arbeten förknippade med renovering räknas p.g.a. sin varaktighet till denna kategori. Se vidare under rubrik Renovering.ALLMÄNNA UTRYMMEN


Dörr till lägenheten

Vid byte skall dörr och dörrkarm vara mörkbruna.


Cyklar 

Placeras i cykelställen utomhus eller i cykelrum. Cyklar som ställs på annan plats kan komma att avlägsnas.


Namnskylt

Föreningen tillhandahåller namnskylt och uppdaterar namntavlan i entrén. Om namnskyltsändring önskas under andrahandsuthyrning debiteras en engångskostnad om 250kr. Det är inte tillåtet att sätta upp egna skyltar.


Tvättstugor 

I föreningen finns två tvättstugor (en i varje hus). Bokning sker med låscylinder i tvättstugans bokningstavla. Notera att detta endast kan göras med cylinder - en papperslapp är inte en giltig bokning! Har du ingen cylinder beställer du från Bredablick Förvaltning på 010-177 59 00, alternativt gör en 'felanmälan' på deras hemsida www.bredablickforvaltning.se. Uppge ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer! Kostnaden 250:- läggs på avgiften. Endast en cylinder per lägenhet kan beställas.


Tvättmaskinerna kan användas alla dagar fram till 22, utom lördagar och söndagar då dessa är avstängda kl 7-10, av hänsyn till grannarna.


• Bokad tvättid, som inte påbörjats inom 45 minuter får övertas av annan medlem.

• Torkrum får utnyttjas 45 minuter efter avslutad tvättid.

• Bokad tvättid omfattar ej ”jourmaskinen”

• Brf Haubitsen 2 ansvarar ej för förstörd eller försvunnen tvätt.

• Vid tvätt av underkläder med byglar eller liknande använd tvättpåse - annars riskerar bygeln att fastna i    trumman och orsaka skada på maskinen.

• Grovtvätt t.ex mattor, får inte tvättas i maskinerna.

• Kom ihåg att städa när du är klar. Torka ur doseringslådan i tvättmaskinerna, borsta rent torktumlarens filter, torka ur vasken och sopa vid behov golvet i tvättstuga och mangelrum.

• Rökning är förbjuden i tvättstugorna precis, som i övriga gemensamma utrymmen.

• Det är inte tillåtet att ha med sig husdjur i tvättstugorna.

• Särskilda föreskrifter finns i respektive tvättstuga.SOPHANTERING & ÅTERVINNING

Hushållssopor skall emballeras ordentligt innan de kastas i sopnedkasten. Det är inte tillåtet att kasta lösa föremål, tidningar, pappkartonger o dyl oavsett storlek.


Matavfall

Det finns möjlighet att källsortera. Kärl för matavfall finns i återvinningsrummet på Furusundsgatan och påsar ligger i barnvagnsrummet (mitt emot tvättstugan). På Rindögatan finns kärl och påsar i strykrummet samt i soprummet. Är påsarna slut eller om du önskar en hållare, hör av dig till styrelsen styrelsen@brfhaubitsen2.se.


Tidningar 

Kärl för tidningar finns utanför respektive fastighet. På Rindögatan vid trottoaren och på Furusundsgatan i återvinningsrummet. Inga sopor eller wellpapp/ kartong får slängas i dessa eller ställas bredvid.


Glas

Kärl finns i återvinningsrummen i respektive fastighet.


Grovsopor

Föreningen tillhandahåller inte möjlighet att slänga grovsopor. I samband med föreningens städdagar finns en container tillgänglig. I övrigt hänvisas till återvinningscentraler som sköts av Stockholms stad. För mer info och öppettider se www.stockholm.se/avfall


Vid renovering

Byggavfall, målarburkar, penslar etc. får ej kastas i sopnedkast eller placeras i soprummen. Färg, spackel, sand etc. får ej spolas ned i avloppen. Dessa ska köras till återvinningsstation.

Byggavfall, lastpallar och säckar som ställs på föreningens mark, får stå max ett dygn. Om denna tidsgräns ej respekteras kommer bortforsling ske på medlemmens bekostnad. Avfallet får dessutom inte hindra framkomlighet för de boende.SÄKERHET

För att förhindra obehöriga att komma in i fastigheterna är det viktigt att dörrar i entréer och källar-utrymmen är ordentligt stängda samt att portkoden inte lämnas ut till obehörig. Det är också viktigt för brandsäkerheten att källardörrarna är ordentligt stängda.


Ur säkerhetssynpunkt får inga föremål finnas uppställda i trapphusen som t.ex dörrmattor, cyklar och barnvagnar. Det är ej heller tillåtet att placera föremål i gångarna på vind och i källare.


Grillning får inte ske på balkong, uteplats, takterrass eller på föreningens gräsmattor.


Fordon med drivmedel i tanken, liksom dunkar med olja eller drivmedel, får ej förvaras i fastigheterna.


Marschaller får ej placeras i eller i anslutning till entréer, ej heller på trottoar utanför entréerna.


Blomsterlådor får inte monteras på utsidan av balkongräcke.


Vattenavstängning sker lokalt i varje lägenhet och det är absolut förbjudet att på egen hand, utan samråd med styrelse eller fastighetsskötare, stänga av vattnet för hela fastigheten.BALKONGER

Markiser och vindskydd skall vara mörkgröna. Haubitsen 2 har avtalspriser hos Carstads, Rindögatan 15. 08-16 67 80, maila info@carstads.se eller använd kontaktformulär på hemsidan www.carstads.se.


Parabolantenn är ej tillåten.


Om säkerhetsgaller önskas monteras på fönster/altandörr skall godkännande från styrelsen inhämtas.RENOVERING


Information

Medlem som planerar att renovera ska anslå information på anslagstavlan om hur länge arbetet är tänkt att pågå, vilken firma det handlar om samt kontaktuppgifter till medlemmen. Informationen får inte anslås i hissarna, eftersom färgen släpper p.ga tejpen.


Vid ansökan om renovering/ombyggnad

För målning, tapetsering eller ny golvbeläggning behövs ej styrelsens tillstånd. Kontakta alltid styrelsen om du är osäker på huruvida tillstånd krävs.


Styrelsens tillstånd krävs vid


• Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.

• Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

• Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex gälla om en lägenhets karaktärs-drag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning - som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).


Inget renoveringsarbete får påbörjas utan styrelsens medgivande. För att styrelsen ska kunna godkänna renoveringsarbetet så krävs en fullständig ansökan.


Medlem som planerar att renovera eller bygga om sin lägenhet skall informera sig om föreningens stadgar samt de lagar och normer som gäller.


Ansökan ska innehålla:


• Ett dokument som beskriver den planerade renoveringen.

• Ritningar som visar ny planlösning och eventuella ingrepp i bärande konstruktion.

• Arbetsbeskrivning med tidplan för samtliga arbeten. Gärna kommenterad av entreprenör/företag som utför arbetet.

• Om ändringarna påverkar ventilation, gas, el, vatten, avlopps- och rörinstallationer behöver detta framgå och fackmän användas till respektive typ av arbete, dvs bifoga intyg.

• Redovisning av entreprenör/företag, nödvändiga behörighetsintyg, ansvarsförsäkring och F-skattsedel.

• Kopia på eventuellt beslut om bygglov eller bygganmälan.

• Yttrande från konstruktör/byggnadsingenjör om ombyggnaden innefattar ingrepp i vägg. Detta gäller samtliga väggar.

• Underskrivet Avtal om förändring av bostadsrätt och/eller Avtal om renovering/ombyggnad av våtrum där bostadsrättsinnehavaren förbinder sig att följa ordningsreglerna och tar på sig fullt ekonomiskt ansvar gentemot förening och grannar för eventuella skador på byggnaden och dess hållfasthet.


Den fullständiga ansökan ska vara styrelsen tillhanda minst 1 månad före projektstart. 


För hantverkarna som utför arbetet finns det toalett i källaren, där de även kan duscha och byta om. Dessa ligger mitt emot tvättstugan på Furusundsgatan och innanför dörren till cykelrummet på Rindögatan,Stadgar, lagar och regler:


Av byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) och av konsumenttjänstlag 1985:716 framgår att näringsidkare skall utföra arbetet fackmässigt.


Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman.


Försäkringsbolagen har fört in krav i sina försäkringsvillkor på utförande av auktoriserade företag och utförande enligt branschregler.


Anlita alltid ett auktoriserat företag, då är du säker på att arbetet utförs enligt Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.


Elinstallationer skall utföras av en behörig elinstallatör.


Kräv ett intyg/dokument av entreprenören över utfört arbete.


Det är förbjudet i lag att själv göra elinstallationer och gasinstallationer.


Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer:


Elsäkerhetsverket 0550-85 100

Gasföreningen 08-692 18 41

GVK Svensk Våtrumskontroll 08-702 30 90

BBV Byggkeramikrådet 08-641 21 25

Säker Vatten AB 08-762 75 40Under pågående renovering

Vår fastighet rymmer många lägenheter och det är vanligt att medlemmar utför arbeten vid olika tidpunkter under veckan. Det är en rättighet för alla som inte renoverar sin egen lägenhet att det finns tillfällen då det är tyst i husen. Vid pågående renovering har medlemmar skyldighet att:


1. Informera styrelse och grannar om renoveringen. På angiven plats (anslagstavla trapphus) skall medlemmen som vill renovera också fastslå information om kommande renovering. Grannar som kan störas extra mycket av renoveringsarbetet ska informeras i förväg när tyngre arbeten ska påbörjas så som bilning, borrning, spikande etc. Detta för att boende i grannlägenheter ska ha en chans att planera att lämna bostaden om arbetet upplevs som störande.


2. Enstaka arbeten med kort varaktighet ej överstigande 30 minuter får utföras måndag till fredag 7-20, samt lördagar 10-17. Exempel på sådana enstaka arbeten med kort varaktighet är borrning för gardinstänger, uppsättning av tavlor, montering av möbler eller liknande. 


3. Omfattande arbeten som kräver att man bilar, borrar, slipar, spikar eller på annat sätt avger störande ljud skall utföras vardagar 8-17 samt lördagar 10-14.


4. Arbeten som medför störande ljud för grannar är ej tillåtna på söndagar och helgdagar samt efter angivna tidpunkter under vardagar.


5. Byggavfall, målarburkar, penslar etc får ej kastas i soporna utan skall forslas bort genom egen försorg. Färg, spackel, sand etc får ej spolas ned i avloppen.


6. Vid renovering har medlemmen skyldighet att täcka väggar och golv i hissar för att skydda interiört slitage.


7. Om byggavfall ska forslas bort från lägenheten så ska stengolvet i korridor skyddas med papp eller plast för att undvika interiört slitage.


8. Vänligen respektera att byggavfall och pallar som parkeras i trädgården får stå max 1 dag. Ställ det gärna så att det ej skadar gräsmattan och förhindrar framkomligheten. Om denna tidsgräns ej respekteras kommer bortforsling att ske på medlemmens bekostnad.


9. Vattenavstängning sker lokalt i varje lägenhet och det är absolut förbjudet att på egen hand utan samråd med styrelse eller fastighetsskötare att stänga av vattnet för hela fastigheten.Byte av ytterdörr

Vid byte av ytterdörr skall dörr och dörrkarmens färg vara mörkbrun.


Byte av köksfläkt

Köksfläktar skall vara av typen kolfilterfläkt och får ej anslutas till husets ventilationssystem.


Speciellt gällande renovering av våtrum

De flesta badrum renoverades i samband med stambytet runt 1990 enligt då gällande byggstandard. Sedan dess har en del skett och nya regler gäller. Det är därför brukligt att byta golvbrunn i samband med att nytt tätskikt skapas i våtutrymmet. Den konstruktion som fastigheterna har innebär att byte av golvbrunn enbart kan göras underifrån, och alltså påverkas även den boende i underliggande lägenhet. Styrelsen är mycket måna om att anslutningen av den nya golvbrunnen till föreningens stammar utförs på rätt sätt. Vid behov kan därför föreningen eller föreningens företrädare kräva att få komma in i underliggande lägenhet för att utföra arbete vid byte och anslutning av golvbrunn till föreningens stammar enligt stadgarna 16§.


Avtal om renovering/ombyggnad av våtrum måste godkännas av styrelsen innan arbete kan påbörjas.

Ordningsreglerna är uppdaterade 2018-01-21 och ersätter tidigare versioner